Opština Petrovac

OSNOVNA RAZVOJNA POZICIJA I GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Петровац из ваздухаTeritorija opštine Petrovac na Mlavi zauzima područje sa izvarednim i raznovrstnim prirodnim karakteristikama koje najbolje odslikavaju mnogobrojna vrela, potoci, rečice, šume, pitoma severozapadna padina homoljskih planina, plodna ravnica Stig i bogata dolina Mlave sa divnim pejsažom i rodnom zemljom na kojoj sve dobro uspeva. Zauzima površinu od 655 kilometara kvadratnih na kojoj u 34 naselja živi 46414 stanovnika u 11437 domaćinstava. Mreža naselja je ravnomerno razvijena sa relativno uravnoteženom koncetracijom stanovništva, izuzimajući planinske delove Opštine. U administrativnom pogledu opštine Petrovac pripada Braničevskom okrugu, a okružuju je opštine Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Žabari, Svilajnac i Despotovac.

Na ovoj teritoriji se se odavno ukrštali važni putevi koji su vodili prema moravskoj dolini i dolinom Mlave prema Dunavu gde se i sada nalazi na jednom od najznačajnijih pravaca u okviru Podunavskog regiona koji povezuje Bor, Žagubicu i Petrovac na jednoj sa Požarevcom i autoputem Beograd - Niš, na drugoj strani.

Grad Petrovac, najveće i jedino gradsko naselje u okviru opštine, predstavlja industrijski, trgovački, zdrastveni, kulturni, saobraćajni i administrativni centar. Grad se nalazi u središnjem delu teritorije opštine, lociran neposredno na levoj i desnoj obali reke Mlave i na raskrsnici puteva koji povezuju Požarevac sa Žagubicom, a Veliku Planu, Žabare i Svilajnac sa Kučevom. U njemu prema popisu iz 2002. godine živi 8800 stanovnika.

Prostorna organizacija Opštine formirana je pod uticajem prirodnih uslova, prevashodno reljefnih, geoloških i klimatksih karakteristika. Na ovom prostoru se nalaze najplodnija poljoprivredna zemljišta, naselja, industrijske zone kao i najvažniji infrastrukturni objekti. Obezbeđivanje racionalnog koncepta organizacije, uređenja i korišćenja prostora predstavlja jedan od globalnih prioriteta ukupnog razvoja opštine, što će se ostvariti ravnomernim rasporedom privrednih aktivnosti, stvaranjem kvalitetnijih uslova života, kompletiranjem područja svim vidovima infrastrukture i funkcionalnom diferencijacijom naselja u skladu sa zaštitom životne sredine.

Nastaviće se sa urbanizacijom Opštinskog centra uz razvoj centralnih funkcija uz stvaranje uslova za obavljanje određenih funkcija u sekundarnim seoskim centrima u cilju zadovoljenja sopstvenih i potreba gravitirajućih naselja čime će se omogućiti funkcionalni razvoj mreže naselja u Opštini. Radi ostvarivanja koncepta, racionalne organizacije i korišćenja prostora, izradiće se najpre generalni plan za grad Petrovac, kao i regulacioni planovi za neka sekundarna seoska naselja uz rezervisanje prostora za ekspataciju rudnika „Melnica“.

Istorijski razvoj Petrovca

Стари ПетровацOpština Petrovac nalazi se u srednjem toku reke Mlave, na  istoku i jugu omeđena je Homoljskim planinama, na severu se graniči sa stiškom ravnicom a na zapadu je Sopotska greda.
Konfiguracija terena i obilje vode bili su presudni za nastanjivanje ovog prostora od najranijih vremena. Prema tefteru aračkom iz 1820. godine nahija požarevačka imala je tada u svom sastavu sedam kneževina i to: moravsku, mlavsku, golubačku, kneževinu Omolje (Homolje), Zvižd, Pek, i kneževinu Ram. Varoš Požarevac pripadala je kneževini moravskoj, a selo Svine u čijem će zemljišnom ataru kasnije postati mesto Petrovac, pripadalo je kneževini Mlavi.

Selo Svine bilo je naseljeno srpskim stanovništvom, domorodcima i doseljenicima. 1827. godine u selu je bilo 67 domaćinstava koje se bavilo zemljoradnjom i stočarstvom a nalazilo se pri brdu sa leve strane Mlave, i po broju domova izdvajalo se u grupu od pet najvećih sela u mlavskoj kneževini.
Zemljišni atar i privredne površine prostirale su se na obe reke Mlave.
Baš zbog toga, ispod sela na Mlavi je sagrađen most preko kojeg su stanovnici Svine prelazili i obrađivali zemlju na desnoj strani reke. Na tom prostoru, sa desne strane Mlave, naspram Svine, postalo je selo Petrovac 1860. godine, i to prvenstveno zbog potrebe administracije kneževine Srbije: da se tu stvori upravno sedište vlasti za ceo kraj oko reke Mlave. Inače, Petrovac je dobio ime po državnom savetniku Petroviću, prijatelju kneza Miloša Obrenovića.

Stanovnici Svine napuštali su staro selo i nastanjivali se na desnoj obali Mlave, gde su formirali novo selo Petrovac.
Zalaganjem meštana i crkvene opštine 1869. godine podignuta je i osvećena Vaznesenjska crkva, jer je to bio jedan od uslova da se Petrovac proglasi varošicom.

Molbom od 19.1.1871.godine 128 petrovčana je tražilo od Ministarstva unutrašnjih dela da se Petrovac proglasi varošicom. Ukaz o proglašenju Petrovca za varošicu potpisao je knez Milan Obrenović 14.5.1873. godine.
U formiranju i razvoju Petrovca veliku ulogu je imala razvijena zanatska i trgovačka delatnost. Najbrojnije zanatlije toga vremena su: abadžije, ćurčije, terzije, obućari, pekari i t.d. Balkanski ratovi i 1. sv. rat odrazili su se na dalji razvoj Petrovca. Uprkos tome, zanati i trgovine se i dalje razvijaju, a ovaj period karakteriše i bogat kulturno – zabavni život u mestu. Organizovan je veći broj zabava, priredbi, u čijoj je realizaciji istaknuto mesto zauzimalo čuveno petrovačko – pevačko društvo « Zora» i diletantcko pozorište koje je davalo zapažene predstave. Osnovna škola bila je jedna od stubova kulturnog života varošice, učitelji i građani Petrovca bili su članovi pevačkog društva «Zora», Gimnastičkog društva «Soko», Pozorišnog diletantckog društva «Mlava». Sa izgradnjom vicionalne železnice 1912. godine, Petrovac još brže napreduje i postaje važno tržište za žito, stoku i živinu. Na njegovu pijacu sem požarevačkih dolaze i strani trgovci. Pre II sv. rata bilo je 57 trgovačkih i 72 zanatske radnje.
Petrovac doživljava svoj dalji razvoj koji se ogleda u negovanju zanatstva, trgovine, školstva, podizanju kulturnih i drugih institucija, tako da je četrdesetih godina HH veka postao ugledna srpska varošica.

Manastiri

Манастир БлаговештењеMnogi stari narodi, znajući svoju istoriju, staru i po nekoliko hiljada godina, ponavljajući je i ponoseći se njome, uleteli su u neku v rstu gordosti, pa ih to načini onakvima kakvim ih znamo, i po dobru i po zlu, kao na primer Grci i Rimljani, sa svom svojom paganštinom i raznim filozofskim lutanjima.
Mi Srbi sa ovih prostora a i mnogo šire svoju istoriju dobro znamo - samo od perioda „krštene istorije“, t.j. od kada smo postali kršten narod. Tu su nam i sva bogatstva, baš kako nam i sama reč ''bogat''  kaže, u Bogu vredan. Baš zato najvrednije u našem kraju pored i na prvom mestu dobrih ljudi jesu manastiri.

Zadužbinarstvo u smislu podizanja crkava i manastira nikada se nije zapostavljalo ni kod srpskih vladara ni kod sposobnih za to ljudi. Stajući u red sa velikim srpskim carevima, kraljevima, despotima, kneževima, vojvodama  koji su podizali u našem zemljama a i našem kraju, i onda kada je bilo najteže, pod turskim pokorom, stoje svi oni obični ljudi koji od svoje sirotinje ili svog malog bogatstva, izdvojiše da sagrade Bogomolju na korist svoju i svih.
Tako, u našem kraju ponikoše manastiri, dela velikaša i skromnih ljudi sa uzvišenom lepotom kosovskih Dečana, kao što je manastir sv. Trojice u Ždrelu i Reškovica u istom podhomoljskom mestu, koja se do duše još gradi, na svoj upečatljiv, ispod zemlje utemeljen spratom obličnik.

Koliko je osveštena zemlja Petrovačkog kraja, ko zna kakvim krasnim u svoje vreme zadužbinama, reći će nam istoričari i arheolozi, jer nekoliko desetina manastirišta, ostataka temelja ima u okolini od samo nekoliko kvadratnih kilometara u ulazu u gornjačku klisuru. Kazivanje da je to „Sveta Gora“ homoljska sa tolikim nekada brojem manastira, monaha i mitropolijom koje su izgradili sa Sinaja arapskom najezdom prognani monasi, svedoče mnogi pokazatelji.

Prirodni potencijali

Река Млава ГорњакPoljoprivredne površine predstavljaju najvredniji prirodni potencijal koji pruža uslove za raznovrsnu poljoprivrednu prioizvodnju. Zauzimaju 74,1% ukupnih površina, ali je stepen iskorišćenja skroman (30%) usled dugogodišnjeg smanjivanja stočnog fonda i iseljavanja radno sposobnog stanovništva.

Ukupna obrasla šumska površina iznosi 13.259,45 hektara. U društvenom sektoru se nalazi 24,5% šuma čija je organizacija i upravljanje povereno JP „Srbijašume“ - Šumskom gazdinstvu „Severni Kučaj“. Prosečna drvna masa se uglavnom koristi kao ogrevni materijal, a svega 30% kao tehničko drvo. Bogatstvo šuma je uvećano šumskim plodovima (lekovito bilje, pečurke, semena lišćara) čije je dosadašnje korišćenje bilo nedovoljno. Dalji razvoj ovog resursa obuhvataće obimnije radove na kontinuiranoj primeni odgovarajućih mera zaštite, podizanju, sanaciji i uzgoju šuma, kao i povećanju brojnosti i raznovrsnosti divljaći i unapređenju lovstva.

Na teritoriji Opštine nalaze se značajna ležišta uglja, peska, šljunka i manje rezerve građevinskog materijala. U mlavsko-petrovačkom basenu nalaze se značajne rezerve lignita i mrko-lignitnog uglja. Najdeblji ugaljeni sloj je kod Melnice. U severoistočnom delu (Ranovac, Kladurovo) javlja se najstariji paleozoijski kameni ugalj. Na planinskim terenima Homolja otkrivene su određene rezerve krečnjaka peščara koji se koristi kao građevinski kamen. Eksploatacija crvenog peščara i krečnjaka vrši se na lokalitetu Ždrela. U narednom periodu neophodno je sprovesti dodatna geološka istraživanja na lokalitetu Melnice i uraditi studiju opravdanosti korišćenja rudnika, u cilju
eksploatacije mrko - lignitskog uglja.
Kraj sa svim svojim ekološkim bogatstvom je potencijalni kandidat za dobijanje međunarodnog sertifikata za zdravu hranu tj područje.

Vode

Velika vrednost ovoga kraja leži u pitkoj i zdravoj vodi. Nedavne analize nekih algi pokazaše da čistoća vode u kojoj su našli alge koje samo u Amazonu žive je vrhunska.

Teritorija opštine Petrovac ima razvijenu hidrografsku mrežu (Mlava, Busur, Vitnovnica, Šetonjska reka) čije su vode dobrog kvaliteta uglavnom sačuvane od zagađenja. Izgrađene su tri mini akumulacije Busur, Korenica i Ždrelo, čija je osnovna namena regulisanje bujica i zaštita od poplava, a sekundarna ribnjaci i turizam.

Topla
 voda - Banja Ždrelo

Na desetom kilometru od Petrovca prema Žagubici nalazi se bušotina iz koje izvire termomineralna voda izuzetnog kvaliteta, temperature 40 stepeni celzijusovih koja pripada grupi oligomineralnih, sulfidnih homeotermi, zbog svojih specifičnih fizičkih i hemijskih karakteristika voda se prema nalazima Instituta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju RS i zavoda za interne bolesti „Dr Vlastimir Godić“ iz Beograda, tretira da je vrhunskog kvaliteta  i može se koristiti u balneoterapijske svrhe kao dopunsko sredstvo u lečenju hroničnih oboljenja (reumatizam, psoriaza, hronični akcem, posledice trauma i stanja posle preloma kostiju) kao i za flaširanje i td.

Geotermalni izvor je na 9 km od Petrovca na putu prema Žagubici, na 1,5 km pre ulaska u Gornjačku klisuru. Nalazi se u nenaseljenom reonu u ravnici Mlave između sela Malo Laole, Ždrelo i Veliko Laole
Nadmorska visina ravnice Mlave na lokalitetu izvora je 170 m a planinski vrh na 3 km odatle ima visinu 825 m, dok je sam grad sa nekoliko okolnih sela na nadmorskoj visini od 124 m.

Prioritet opštine u narednom periodu mora biti primarna mreža koja zbog loših tehničko-eksplatacionih karakteristika predstavlja uska grla te će se poboljšanjem saobraćajnih veza povezati i sa putnim komunikacijama višeg ranga. Smanjenjem razlika infrastrukturne ponude teritorije Opštine, omogućiće se njen ravnomerniji i intezivniji razvoj.
Poljoprivreda i prehrambena industrija predstavljaju osnovnu ekonomsku bazu razvoja Opštine, te je i osnovni razvojni cilj u ovoj oblasti bolje korišćenje raspoloživih proizvodnih potencijala i povećanje obima prehrambenih robnih fondova uz ostvarivanje veće ukupne i pojedinačne dobiti proizvođača.

Turizam

Razvoj turizma je jedan od faktora koji bi trebao da doprinese bržem aktiviranju područja Opštine u cilju prevazilaženja nerazvijenosti. Opština Petrovac raspolaže prirodnim i postojećim potencijalima za razvoj pojedinih vidova turizma Republičkog ranga koji u dosadašnjem periodu nisu bili iskorišćeni.
Osnivanje Turističog saveza opštine je upravo u toku.

 

KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Geografski položaj

Petrovac se nalazi na 126 km od Beorada i oko 80 km od slobodne carinske zone i luke Beorad - Smederevo.

Klimatske karakteristike

Srednje dnevne sume slobodnog sunčevnog zračenja po mesecima (Wh/m2)

I           II          III         IV        V         VI        VII       VIII      IX        X         XI        XII       sred. god.
11450 2300   3350   4950   6000   4950   6550   5950   4850   3200   1700   1200   3850

Srednja mesečna temperatura vazduha (ºS):
-0,3     1,3      6,3      11,0    16,3    19,2    20,2    19,8    16,7    11,5    5,4      2,0      10,8

Srednje mesečne vrednosti relativne vlažnosti vazduha (%):
80       77       69       67       69       71       69       70       72       75       80       82       73

Srednja mesečna brzina vetra (m/s):
1325   1469   1644   1850   1675   1538   1388   1432   1638   1513   1544   1369   1532

 

Lepote i znamenitosti u radijusu do 50 km

U neposrednoj okolini:
Gornjačka klisura, manastiri Vitovnica, Gornjak i Ždrelo sa konacima, reka Mlava, planine Veliki i Mali Vukan sa brojnim vrelima, izvorima i nalazištima geoloških fosila...
U bližoj okolini:

Vrelo Mlave sa ribnjacima i hotelom, Krupajsko vrelo sa potočarom i toplim izvorom pored hladnog vrela, zlatonosni Pek u Neresnici, pećina Ceremošnja, priredbe Homoljski motivi u Kučevu, Ljubičevske konjičke igre u Požarevcu i ergela Ljubičevo...
U daljoj okolini:
Smederevska tvrđava i priredba Smederevska jesen, Veliko Gradište, Golubački grad, Lepenski vir, Đerdap, Resavska pećina, Rajkova pećina, manastiri Manasija i Ravanica, galerija naive u Jagodini...

Izvori hrane

ЖитоČitava okolina je pčelarski, ratarski, stočarski i voćarski kraj.
Organizovano prikupljanje šumskih i plantažnih plodova i seoskih proizvoda - kupine, jagode, maline, pečurke, puževi, plantažno voće, mlečni proizvodi, pčelinji proizvodi i dr.
U mnogim okolnim selima zemljoradničke zadruge se formiraju ponovo kao najbolji vid organizovanja poljoprivrednika sa pčelarskim fondom, farmama svinja, goveda, živine, ratarskim i povrtarskom proizvodnjom.
U Petrovcu klanica, hladnjača, mlin, fabrika za preradu voća i povrća.
Šumska niska, visoka i pernata divljač.
Ribe u rekama i ribnjacima.
Moguće zimsko gajenje povrća u plastenicima i proizvodnja pečuraka u napuštenim rudnicima Stamnica i Melnica.
Izuzetan kvalitet rakije koja je zaštitni znak ovoga kraja, gde vrhunski kvalitet prednjači u selu Ranovac.

Izvori vode

Iz planinskih kraških vrela "Bigar" i "Reškovica" sa performansama zdrave prirodne vode za piće, flaširanje i eksport.
Geotermalna voda ohlađena je kvaliteta vode za piće i može se svakodnevno piti i flaširati kao zdravstveno stimulativna.

 

Lekoviti izvor iz gornjačke klisure

Nedavno se pojavio izvor izuzetno lekovite vode na mestu zvanom "Tišina" ili "Mučilo". Pokazao se kao izuzetno delotvoran za bolesti bubrega žuči i druge bolesti.
Nalazi se na samoj desnoj obali reke Mlave ispod puta Petrovac – Žagubica neposredno ispod – nizvodno rekom Mlavom od manastira Gornjak.
Po predanju najverovatnije da je baš to i bilo mesto gde su se susreli knez Lazar i monah sa sinaja Grigorije.

Mošti prepodobnog Grigorija Sinajita-Mlađeg danas su položene u mali drveni sanduk-sarkofag, na kome postoji i natpis. Na moštima ovog svetitelja, gde bolni i nevoljni svakodnevno traže utehu i lek duši i telu. Svi dosadašši hroničari, opisuju da je manastir Gornjak imao i čuvao pokretno crkveno-istorisko kulturno blago; Povelje kneza Lazara, čašu srebrnu sa inicijalima imena Lazara Hrebeljanovića, vojni barjak Cara Dušana-Silnog, kao i mnoštvo retkih i bogoslužbenih knjiga, sasuda, krstova i arhivskih zapisa o životu same crkve.
Inače vodu sa izvora počeli su u zadnje vreme masovno da koriste kako bolesni tako i zdravi ljudi za piće, dolaze čak i iz Vojvodine .

Angažovanjem predsednika SO Petrovac Ace Životića i nadležnih službi sam prilaz izvoru koji je bio dosta strm i nepristupačan, sada je uređen a nebezbedno parkiranje na magistralnom putu Petrovac – Žagubica izbegnuto je pravljenjem parking prostora u stenama.
O lekovitosti izvora mogu posvedočiti mnogi petrovčani kojima je voda pomogla.

Javne službe

Mreža ustanova iz oblasti javnih službi uglavnom zadovoljava potrebe stanovništva, a zahvaljujući investicionim naporima poslednjih godina postignut je zadovoljavajući stepen njihove opremljenosti odgovarajućim sredstvima i kvalitet usluga. Problem predstavlja nedostatak kadrova određenih profila (lekari, profesori, engleski jezik...)

U opštini Petrovac mrežu školskih ustanova čini 8 osmogodišnjih matičnih škola koje su locirane u Petrovcu i selima Šetonje, Veliko Laole, Burovac, Melnica, Rašanac, Ranovac i Oreškovica sa 25 područnih odeljenja i jedna srednjoškolska ustanova - Gimnazija Mladost opšteg smera sa Ekonomskom odeljenjem. Većina školskih ustanova je u dobrom stanju i solidno opremljena

Zdravstvenu zaštitu u Opštini organizuje i sprovodi Zdravstveni centar, formiran 1998. godine koji ima Dom zdravlja i bolnicu opšteg tipa. U naseljima Burovac, Veliki Popovac, Manastirica, Melnica, Rašanac i Bistrica su locirane zdravstvene ambulante, a u Velikom Laolu, Ranovcu i Šetonju zdravstvene stanice. Pored ovih ustanova, u Velikom Popovcu i Stamnici postoje zavodi za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju.

Socijalnu zaštitu u opštini sprovodi Centar za socijalni rad koji ima sedište u Petrovcu i svoj Poslovni prostor uz istureno odeljenje Žagubica.
U opštini postoji jedna pretškolska ustanova - Dečiji vrtić „Galeb“ koji sprovodi zaštitu dece od 18 meseci do pretškolskog uzrasta, sa 8 isturenih odeljenja. Zgrada je skoro renovirana, ali je veliki problem nedostatak prostora za smeštaj
svih zainteresovanih korisnika.

Programi kultruno-umetničkog rada ostvaruju se preko Kulturno prosvetnog
centra. Kulturne manifestacije se organizuju u zgradi Gimnazije i prostorijama nekadašnjeg Doma vojske sadašnjeg Doma kulture. U seoskim naseljima domovi kulture su uglavnom u funkciji. U okviru Kulturno prosvetnog centra radi i bioskop„Delo“.

Takođe, u Petrovcu postoji Narodna biblioteka „Đura Jakšić“ opšteg tipa koja se nalazi u skučenom prostoru i nema čitaonicu. Pri seoskim školama postoje priručne biblioteke sa ograničenim fondom knjiga.
Osnovan je skoro i Zavičajni muzej sa arheološkim odeljenjem, odeljenjem za istoriju umetnosti i odeljenjem za etnologiju.

Kulturna
 i sportska dešavanja

Tradicionalnih kulturnih manifestacija ima više, ali je najznačajnija Takmičenje sela, republička manifestacija koja se kod nas održava još od 1961. godine. Zahvaljujući ovoj manifestaciji sačuvano je neprocenjivo blago narodnog stvaralaštva, originalan folklor, izvorna muzika i etnološka baština. 1999. godine prvo mesto na takmičenju sela osvojilo je Veliko Laole. Značajno je pomenuti i međunarodni festival dečijeg narodnog stvaralaštva „Kreni kolo“ u Ćovdinu koji se organizuje od 1993. godine i okuplja folklorne grupe dečijeg uzrasta. Takođe, treba pomenuti Republičku smotru dečijeg likovnog stvaralaštva „Delis“ koji ima bogatu i dugu tradiciju, kao i smotru recitatora.

Turnir u malom fudbalu (svih kategorija takmičara sa bogatim nagradama i i jakom posećenošću) je tradicionalno  u drugoj polovini juna.
Turnir ženskih pionirskih ekipa u rukometu – prvi vikend u junu.

Najpoznatiji sportski klubovi - organizacije

  • FK „Sloga“ sa školom fudbala
  • RK „Sloga“ sa muškom i ženskom ekipom
  • Šah klub „Sloga“ (najtrofejniji)
  • Moto klub „Midnajt rajders“ sa čuvenim „Bajk šouom“ u prvoj polovini jula
  • Auto moto karting klubovi Petrovac i Šetonje  – manifestacija džipijada

Vredno je napomenuti da svako selo ima svoj fudbalski klub

Vašari i panađuri

21. jula ; 2. septembra i  8. oktobra.

Šumarstvo i lovstvo

Osnovno opredeljenje pri iskorišćavanju šuma kojima je područje Opštine bogato jeste smanjenje negativnih tendencija i unapređenje ukupnog stanja šumskih kapaciteta pravilnim izborom uzgojnog, privrednog i sastojinskog oblika i vrsta drveća što će se postići redovnim praćenjem stanja, regeneracijom i negom šuma i šumskih staništa, kontinuiranim pošumljavanjem, zaštitom od štetočina, bolesti i požara, izradom šumskih osnova gazdovanja šumama, unapređenjem šumske čuvarske i stručne službe, sakupljanjem i preradom šumskih proizvoda, porastom proizvodnje kvalitetnih trupaca, formiranjem šumskih rasadnika i slično.

Na teritoriji Opštine, ne površini od preko 65000 hektara nalaze se 3 lovišta: Krilaš, Trest i Vitovnica, a u svakom je izvojen rezervat na oko 20% površine. Od krupne divljači zastupljena je srneća divljač i divlje svinje, a od sitne: zec, fazan, prepelice, divlja patka, gluvara i krxa, šumska šljuka, grlica, poljska jarebica. Razvoju lovstva doprineće unapređenje, zaštita i gajenje divljači, održavanje zdravstvenog stanja i sprečavanje širenja bolesti kod divljači, podsticanje brojnosti, kontrolom lovišta uz sprečavanje lovokrađe i krivolova, unapređenjem stručne i čuvarske službe i propisno obeležavanje terena. Afirmacijom lovstva povećaće se i ukupna turistička ponuda uz maksimalnu uskorišćenost potencijala.

Hoteli i ugostiteljski objekti

HOTEL „CENTRAL“ i HOTEL „LEPEZA“

Restorani i kafane

„LOVAC“ ; „EVROPA“ ; „KOŠUTA“ ; „KONAK“ ; „ZLATNIK“ ; „MORA“ ; „HOROSKOP“ ; „NOĆ I DAN“

Naredna utakmica
19/03/2016, 14:00, Petrovac na Mlavi
FK Sloga Petrovac
Prva liga Srbije
FK Bačka
PRVA LIGA SRBIJE
TABELA
1. Napredak
17
41
2. Bačka
17
37
3. Bežanija
17
28
4. Sinđelić
16
26
5. ČSK Pivara
16
24
6. Proleter
17
23
7. Zemun
17
22
8. Sloga (PM)
17
21
9. Donji Srem
16
21
10. Inđija
16
19
11. Loznica
17
19
12. BSK
16
18
13. Dinamo
16
18
14. Sloboda
16
18
15. Kolubara
16
17
16. Radnički (K)
17
7
Partner
fk smederevo - grb grada
Opština
Petrovac na Mlavi
Sponzori
fk smederevo - reiffeisen logo fk smederevo - dhl logo fk smederevo - messer logo fk smederevo - eurobravo logo
FK Sloga 2012 - Sva prava zadrĹľana ©designed by